ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ερευνητικοί, τεχνολογικοί και οικονομικοί στόχοι του ΟSTEOME έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα οι απαιτούμενες εργασίες και έχουν ενταχθεί σε επιμέρους ενότητες εργασίας (ΕΕ).

EE1. Σχεδιασμός συμπληρώματος με βάση το προφίλ ασφαλείας και τη δραστικότητα των επιμέρους συστατικών.
EE2. Μελέτη κυτταρικής συμπεριφοράς (οστεοκλαστών/ οστεοβλαστών/ μεσεγχυματικών κυττάρων) σε 3D βιοσυμβατά πλέγματα
EE3. Τελική φαρμακοτεχνική μορφή και παραγωγή πιλοτικής παρτίδας συμπληρώματος διατροφής
EE4. Κλινική παρέμβασηγια την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας της χορήγησης  συμπληρώματος
ΕΕ5. Ανίχνευση και επικύρωση συνοδών βιοδεικτών αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του συμπληρώματος διατροφής
EE6. Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας
ΕΕ7. Κατάθεση σήματος/trademark για μίγμα συστατικών (βέλτιστη σύνθεση) ή/και κατάθεση πατέντας
ΕΕ8. Προώθηση προϊόντος σε εμπορικές εκθέσεις