ΣΚΟΠΟΣ

Μεταβολισμός των οστών και μικροβίωμα

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το εντερικό μικροβίωμα ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστών μέσω της απορρόφησης του ασβεστίου και των άλλων μεταλλικών ιχνοστοιχείων. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η ρύθμιση του εντέρου και του μικροβιώματός του μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και την αντοχή σε μια ποικιλία ζωικών μοντέλων και τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις πολυφαινολών – εντερικού μικροβιόκοσμου και ιδιαίτερα των φλαβονοειδών και συγκεκριμένα των κατεχινών. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως μέσω του μικροβιώματος μετατρέπονται σε βιοδραστικές ενώσεις, ενώ και οι ίδιες οι πολυφαινόλες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση ενεργοποιώντας μηχανισμούς του εντερικού μικροβιώματος.  Παράλληλα θα διερευνηθούν συνοδοί βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας. Η επιλογή των φυτικών συστατικών για το συμπλήρωμα διατροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitroκαι in silicoπειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του νέου συμπληρώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης. Το προτεινόμενο έργο προκύπτει από τη συνεργασία τριών άκρως συμπληρωματικών ερευνητικών φορέων και δύο επιχειρήσεων. Το νέο συμπλήρωμα διατροφής θα εστιάσει στην πλούσια δυναμική του εντερικού μικροβιώματος και θα δώσει στη σύμπραξη τη δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης στοχευμένων συμπληρωμάτων με καινοτόμες προσεγγίσεις.

Αντικείμενο του προτεινόμενουέργουαποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση εστιάζοντας στους μηχανισμούς του μικροβιώματος, καθώς και η χρήση συνοδών βιοδεικτών για την αποτελεσματικότητα – ανεκτικότητα του συμπληρώματος αυτού.

Επιμέρους στόχοι για το έργο αποτελούν:

(α) ο σχεδιασμός νέου συμπληρώματος διατροφής. Η επιλογή των φυσικών συστατικών θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico πειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών.

(β) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας μέσω κλινικής παρέμβασης της χορήγησης (i) συμπληρώματος ασβεστίου και βιταμίνης D, (ii) συμπληρώματος ασβεστίου, βιταμίνης D και πρεβιοτικού και (iii) συμπληρώματος όπως στην περίπτωση (ii) αλλά με την προσθήκη συγκεκριμένων πολυφαινολών, πάντα σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου σε οστεοπενικέςμετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

(γ) την ανακάλυψη και επικύρωση νέων βιοδεικτών αποτελεσματικότητας (efficacy) και ανεκτικότητας (tolerability) σε οστεοπενικές μετα εμμηνοπαυσιακές γυναίκες

(δ) τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση πρεβιοτικών και πουφαινολών στα συμπληρώματα της οστεοπόρωσης